ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ SPIN IT”

Διοργανωτές διαγωνισμού

Η εταιρία «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» και τον διακριτικό τίτλο «L.O.V Α.Ε.» , που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 37Α,) με Α.Φ.Μ.: 099939710, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, που έχει αναπτύξει το εμπορικό κέντρο«The Mall Athens», το οποίο βρίσκεται στο Μαρούσι, (εφεξής η «Εταιρεία») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Spin It» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). Οι Όροι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο διαδικτυακό τόπο: «https://castalia.themallathens.gr/» (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Ο Διαγωνισμός διενεργείται για λογαριασμό της Εταιρείας από την εταιρία «BnB MARKETING AND ADVERTISING I.K.E», που που εδρεύει στη Δάφνη, με Α.Φ.Μ 800780561 (Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου) και αρ. Γ.Ε.Μ.Η 140695101000 (εφεξής η «Διαφημιστική»- Η Διαφημιστική και η Εταιρεία, εφεξής από κοινού, οι «Διοργανώτριες Εταιρείες»).

Σκοπός των Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε και να προβαίνει σε κάθε σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα με άλλα ίσης αξίας αυτών, κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

Διάρκεια Διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την 13/7/2019 και ώρα 16.00 και λήγει την 3/8/2019 και ώρα 20.00 (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη στο διάστημα αυτό γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε. Στην περίπτωση αυτή, δεν γεννάται δικαίωμα ή απαίτηση κατά των Διοργανώτριων Εταρειών, ούτε νομιμοποιείται κάποιος να ζητήσει είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, επισκεφθούν τον Διαδικτυακό Τόπο, αποδεχτούν τους όρους και λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα περιγράφονται λεπτομερέστερα στους Όρους αυτού. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών Εταιρειών και των εταιρειών που ανήκουν στους ομίλους αυτών, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω. Για την έγκαιρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ένας χρήστης κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα αυτού. Αν κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, μπορεί να παραλάβει το δώρο μόνο με την επίδειξη της συγκεκριμένης έγγραφης συγκατάθεσης.

Διαδικασία & κληρώσεις

Η διαδικασία του Διαγωνισμού έχει ως εξής:

Stand

Οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται στο stand για την προστασία τους από τις βλαβερές συνέπειες της ηλιακής ακτινοβολίας του ήλιου.

Οι πελάτες που δεν έχουν παίξει online, με τη βοήθεια των promoters που θα βρίσκονται στο stand θα συμπληρώνουν το quiz και έπειτα θα παίζουν το παιχνίδι. Λαμβάνουν το δώρο τους με την συμπλήρωσή των στοιχείων τους.

Αφού έχουν λάβει το δώρο τους οι πελάτες θα μπορούν να βγάλουν μια φωτογραφία με καλοκαιρινό φόντο και θα την μοιράζονται στα social media με τους φίλους τους.

Site

Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώνουν το quiz και έπειτα θα γυρίζουν τον τροχό του παιχνιδιού «Spin it by Helioderm CASTALIA»και θα κερδίζουν καλοκαιρινά δώρα. Στην συνεχεία, συμπληρώνουν τα στοιχειά τους τα στοιχεία σας και λαμβάνουν τον μοναδικό κωδικό στο email τους.

Παραλαμβάνουν το δώρο τους από το stand με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντα θεωρείται ο ίδιος. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν τους χρόνους ή τη συμμετοχή ενός συμμετέχοντα, σε περίπτωση που υφίσταται υποψία παραποίησης των κανόνων του Διαγωνισμού ή της λειτουργίας αυτού. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

Ο κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό αναλαμβάνει ρητά και με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι έχει εξασφαλίσει προηγουμένως τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση τυχόν λοιπών προσώπων που ενδεχόμενα αναμειγνύονται για τη συμμετοχή στον εν λόγω Διαγωνισμό (π.χ. απεικονίζόμενα πρόσωπα σε φωτογραφία).

Κάθε συμμετέχων δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που απευθύνει η Εταιρεία για τον παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Παραλαβή δώρων

Μετά την κλήρωση, οι νικητές που θα ανακοινωθούν υποχρεούνται να επικοινωνήσουν με φυσική παρουσία στο stand για να διεκδικήσουν το δώρο τους, έως τις 3/8/2019. Κατά την παραπάνω επικοινωνία, θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, αρ ταυτότητας και μοναδικός προσωπικός κωδικός που έχει σταλεί με e-mail) προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση των δώρων και να συμπληρωθεί η δήλωση παραλαβής δώρου. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για τη διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης των δώρων τους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δώρα που δεν αναζητήθηκαν και / ή παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών. Άλλωστε, οι Διοργανώτριες Εταιρείες ουδεμία ευθύνη υπέχουν οιασδήποτε φύσεως προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το διαγωνισμό, τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Η απονομή του δώρου θα πραγματοποιηθεί, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα. Οι δικαιούχοι νικητές θα παραλαμβάνουν τα βραβεία τους τις πιο κάτω ημέρες και ώρες Δευτέρα- Παρασκευή 16.00-20.00 και Σάββατο 12.00-20.00. Κατά την παραλαβή των δώρων, οι δικαιούχοι-νικητές θα πρέπει να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης των δώρων τους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την άπρακτη παρέλευση έως 3/8/2019 από την ως άνω γνωστοποίηση των νικητών, να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια, δώρα που δεν αναζητήθηκαν ή / και δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσής τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Αποκλεισμός νικητή

Ο κάθε νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και σε αυτό της απονομής του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες Όρους, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην παραλαβή του δώρου. (ε) σε περίπτωση που ο νικητής δεν δεχθεί για οποιονδήποτε λόγο να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής του δώρου του ή/και δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών ή δήλωση υπογεγραμμένη από το γονέα /κηδεμόνα του σε περίπτωση νικητή κάτω των 18 ετών.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η Εταιρεία και η Διαφημιστική δικαιούνται να αποκλείσουν χρήστες από τον Διαγωνισμό σε περίπτωση που οι χρήστες δια της συμμετοχής τους αναπαράγουν υλικό, που εμπεριέχει στοιχεία που, ενδεικτικά προσβάλουν και μειώνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εικόνα της Εταιρείας ή τα κρατούντα ήθη, προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή δεν έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες, έχουν περιεχόμενο παράνομο ή ανήθικο, απεικονίζουν ανήλικο, θίγουν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα, οι χρήστες τους δεν ενεργούν μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών δεσμευόμενοι από την ισχύουσα νομοθεσία, είτε όταν εμπεριέχει στοιχεία αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ήθη, το περιεχόμενό τους είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στην ισχύουσα νομοθεσία και σε υπέρτατες αξίες, είτε συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος είτε χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση ή εμπεριέχει πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, ή προσβάλλει ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Περιορισμός συμβατικής ευθύνης

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν ευθύνη, στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο ή/και στα πλαίσια των παρόντων Όρων, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Η Εταιρεία και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε από τις ως αναγραφόμενες ως λόγο αποκλεισμού συμμετέχοντα ενέργειες ή άλλη παράνομη ενέργεια η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον συμμετέχοντα.

Η Εταιρεία και η Διαφημιστική επίσης ουδεμία ευθύνη φέρουν για τα σχόλια των χρηστών/συμμετεχόντων.

Λήξη διαγωνισμού

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών Εταιρειών παύει να υφίσταται. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απονομή δώρων, στα πλαίσια αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων αυτού, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων , αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

H εταιρεία με την επωνυμία «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» και τον διακριτικό τίτλο «L.O.V. Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου (Λεωφόρος Κηφισίας 37Α (εντός Golden Hall), 15123 Μαρούσι με Α.Φ.Μ.: 099939710, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ τηλ. Επικοινωνίας, 2106300000 και email , (εφεξής «Εταιρεία») είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, για τους σκοπούς της συμμετοχής σας στο διαγωνισμό «Spin it By Helioderm CASTALIA», που διεξάγεται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο «https://castalia.themallathens.gr/» (εφεξής «Διαγωνισμός»). Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας (DPO) είναι τα εξής: personaldata@lamdadev.com/τηλ: 213 088 1700. Έχοντας ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, όπως και κάθε προσώπου με το οποίο η Εταιρεία έρχεται σε επαφή, η τελευταία θεωρεί χρέος της να ενημερώσει τόσο για τα στοιχεία της επεξεργασίας των δεδομένων σας εκ μέρους της όσο και τα δικαιώματα που έχετε.

Ι. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρεία

Για τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνον το ονοματεπώνυμο, το email και το τηλέφωνο σας. Εφόσον κριθείτε νικητής, θα σας ζητηθεί επιπλέον ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή σας για την παραλαβή των δώρων.

ΙΙ. Για ποιους σκοπούς η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό διεξαγωγής, ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού καθώς και ανάδειξης των νικητών.

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν μας παράσχετε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα που είναι συμβατικώς απαραίτητα για την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, δε θα μπορέσουμε να καταχωρίσουμε τη συμμετοχή σας.

III. Σε ποιους γνωστοποιούνται ή/και διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία θα διαβιβάσει, αποκαλύψει, παραχωρήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες που θα λειτουργήσουν στο όνομα και για λογαριασμό της, προκειμένου να διευκολύνει την επίτευξη των σκοπών της, όπως η διαφημιστική εταιρεία και η εταιρεία στην οποία τηρείται η Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού (Host).

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σε οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

IV. Πως διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει διάφορες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

V. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο στα πλαίσια ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού και, ειδικότερα για έξι (6) μήνες από την ανάδειξη των νικητών Στη συνέχεια, φροντίζει να καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά της, και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουν περιγραφεί ανωτέρω ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεων της Εταιρείας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης αρχής.

VΙ. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση, αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στα στοιχεία που παρατίθενται πιο κάτω στο οικείο κεφάλαιο.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να επικοινωνείτε ομοίως στα στοιχεία που παρατίθενται πιο κάτω στο οικείο κεφάλαιο και να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους.

Επιπλέον, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα:

  • περιορισμού της επεξεργασίας,
  • διαγραφής των δεδομένων σας και
  • φορητότητας των δεδομένων σας

Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων σας, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με αυτοματοποιημένο τρόπο, δηλαδή με κατάλληλο πρόγραμμα/software αποκλειστικά για την ανάδειξη τυχαίου νικητή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς την Εταιρεία μας στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες εξαιτίας πολυπλοκότητας του αιτήματός, ή/και του μεγάλου όγκου των αιτημάτων.

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

VII. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί η Εταιρεία για τη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.